Termes i condicions - El Trull Accommodation

Termes i condicions

Termes i condicions

Introducció

Les presents condicions d'ús de la pàgina web regulen els termes d'accés i ús d’El Trull Accommodation, propietat d’El Trull SL - B17332404 amb correu electrònic accommodation@eltrull.com, d'ara endavant, "l'Empresa", que l'usuari del portal haurà d'acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal.
L'usuari així com l'Empresa propietària del portal, podran ser denominats conjuntament com les parts. El sol accés a l'ús del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d'ús. La posada a disposició i l'ús del portal s'entén sotmesa a l'estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d'ús del portal.

Condicions de reserva

Per poder procedir a la reserva dels establiments oferts al portal, els usuaris hauran de donar-se d'alta a la plataforma amb les seves dades personals. Les dades quedaran registrades per a futures reserves. L'usuari podrà accedir en tot moment al seu compte personal per tal de modificar les seves dades i contrasenya.

Pagament cases i apartaments:

Fiança Cases
Fiança de 500 € a dipositar 7 dies abans del check in via transferència bancària
La fiança serà retornada un mes després del check out al compte bancari indicat, un cop verificat que l'immoble ha estat retornat en bon estat.

Fiança Apartaments
No cal dipositar fiança.

Condicions generals

Horaris d’entrada i sortida

Condicions de pagament

En el moment de la realització de la reserva, s'aplicaran els preus vigents a la pàgina web. L'empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, pel concepte que sigui requerit, els preus de la web sense previ avís; només es mantindran els preus de reserves ja realitzades i confirmades.
El client declara que té plena capacitat per a realitzar la reserva, sent major d'edat i estant en possessió d'una targeta de crèdit o dèbit vàlida i emesa per un banc que resulti acceptable per a l'empresa. El Client garanteix i es responsabilitza de què totes les dades facilitades sobre la seva targeta siguin vàlids.

Política de cancel·lacions i devolucions

Un cop realitzat el pagament de confirmació, no s’admetran cancel·lacions i no es realitzaran devolucions.

Obligacions de l’usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'incompliment de les normes.

L'usuari està obligat, en aquells casos en què se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L'usuari accepta que la utilització del portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L'usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L'usuari s'obliga a indemnitzar i a mantenir indemne al portal per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front el portal.

Compliment LOPD

El portal adopta per al tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

L'usuari manifesta de forma expressa que qualsevol dada personal o d'un tercer a què accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l'autorització expressa d'aquest tercer. El portal informa a l'usuari que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a la següent adreça: info@eltrull.com

Contingut del portal

El portal www.eltrullaccommodation.com ofereix als seus usuaris el lloguer de cases i apartaments situats a Lloret de Mar. Els preus i característiques de cadascun d’aquests allotjaments està especificat a la seva fitxa individual.

Responsabilitat del portal sobre els continguts

L'aplicació controlarà la licitud d'aquells continguts o serveis prestats a través de la plataforma per terceres parts. En cas que l'usuari com a conseqüència de la utilització de l'aplicació pateixi algun dany o perjudici podrà comunicar-ho i es prendran les mesures que s'estimin oportunes per solucionar-ho.